Annons:

Något förbättrat ekonomiskt läge för KLT

Det ekonomiska läget för KLT är något förbättrat enligt senaste prognosen. Foto: MostPhotos

Något förbättrat ekonomiskt läge för KLT

Underskottet för Kalmar länstrafik, KLT, ser ut att bli något mindre än vad tidigare prognoser visat. Förbättringarna beror till stor del på planerade effektiviseringar i tåg- och busstrafiken.

Annons:

Efter mars månad visar den ekonomiska prognosen för 2023 cirka 73 miljoner kronor i underskott jämfört med 98 miljoner kronor som rapporterades i början på året. 

Förbättringarna beror till stor del på minskade kostnader till följd av de planerade effektiviseringarna i tåg- och busstrafiken. Enstaka engångsposter påverkar även ekonomin positivt. 

Det framgick av informationen som kollektivtrafiknämnden fick på tisdagen. 

"I prognosen har ingen hänsyn tagits till EU-beskedet om att slopa skattebefrielsen för biogas. En grov uppskattning är att det kan leda till ökade helårskostnader på 16-25 miljoner kronor. Men då stor osäkerhet råder på området i nuläget finns denna eventuella kostnad inte med i prognosen", skriver regionen i ett pressmeddelande.

Komersiell reklamförsäljning ska utredas

Kollektivtrafiknämnden gav trafikdirektören i uppdrag att utreda och beskriva konsekvenserna av olika åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Beslutet grundar sig på ett yrkande från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som i sin tur Kristdemokraterna och Moderaterna lade fram på nämndens möte i februari. 

I utredningsarbetet kommer komersiell reklamförsäljning på Kalmar länstrafiks bussar att utredas vilket Sverigedemokraterna önskat i ett nämndinitiativ till dagens sammanträde. 

Under mötet togs också beslut att ge trafikdirektören i uppdrag att utreda vilken intäktspotential reklamanpassade framtida trafikavtal skulle kunna ha för KLT efter yrkande från KD och M. 

Se alla åtgärder

Kollektivtrafiknämnden gav klartecken till KLT att genomföra rabattkampanjer under hösten 2023. Rabattkampanjen som genomfördes förra året gav goda resultat då biljettförsäljningen och resandet i kollektivtrafiken ökade. Trots kampanjen minskade inte heller försäljningen de efterföljande månaderna efter kampanjen. 

I faktarutan nedan kan du se vilka åtgärder som ska utredas.

Fakta

Åtgärder som ska utredas:

* Att förvaltningen analyserar i vilken mån utökad närtrafik kan vara en satsning som möjliggör och underlättar förändringar i befintlig olönsam linjetrafik.

* Att en analys tas fram av hur självfinansieringen driftmässigt påverkas av de nya tåginköpen.

* Att förvaltningen redovisar de ekonomiska konsekvenserna och möjliga besparingar av att delvis eller helt ersätta tågtrafiken på Tjustbanan med busstrafik; a) Vanliga linjebussar, b) Inhyrda/nya arbetsanpassade bussar med exempelvis bord för dator och wifi.

* Att förvaltningen redovisar möjligheten till besparingar genom att skjuta fram leverans av nya tåg för Tjustbanan och på så vis skjuta på denna utgift för regionen tills vi har besked gällande upprustning av banan.

* Att det införs tidsdifferentierade biljettpriser.

* Att det införs kommersiell reklamförsäljning inom kollektivtrafiken.

* Att ett marknadsföringsstopp för TV-reklam gällande länstrafikens tjänster införs.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagenskalmar.nu

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt